donderdag 10 mei 2018

Rinse Reeling Brouwer reageert op blog 'muziekinstrument'

Theoloog Rinse Reeling Brouwer leest in zijn boek Eeuwig leven Agamben. Hij was zo vriendelijk om te reageren op mijn blog over instrumentele muziek als opening naar de politiek. Hij gebruikte mijn blog als impuls tot een eigen gedachte. Maar het zal de lezer niet ontgaan dat er ook kritische noten gekraakt worden. Hoewel Agamben zelf terugdeinst voor de term 'incarnatie', laat Reeling Brouwer zien hoe dicht zijn filosofie tegen die centrale theologische notie aanligt. Ik druk zijn reactie met zijn toestemming af en ben hem daarvoor erkentelijk.


Beste Anton,

Graag reageer ik op je blog over de wijsgerige doordenking van klank, stem, muziek. Ik vrees dat ik lang niet alles doorgrond, maar wil wel aangeven wat mij theologisch in het motief van de stem te pakken neemt, en waarom ik in Eeuwig leven ook een korte passage aan de inbreng van Agamben heb gewijd (p. 15v.).

Mij fascineert de passage in Deuteronomium 4:12, waar Israël zich verzamelt bij de berg  Horeb, de Naam spreekt midden vanuit het vuur, en er dan nadrukkelijk de vermelding volgt (in de vertaling van Buber): ‘ihr hört Erschallen von Rede / doch ihre seht keine Gestalt / Schall allein’. Het beeldverbod is hier heel tastbaar: elke gestalte valt te zien en daarmee te bezitten (in de door Agamben gewraakte zin), maar de klank heeft een andere werking. In feite werkt deze ook in Deuteronomium ten dode (het thema van Il linguaggio e la morte) en het is een wonder dat de dood voor dit moment toch niet intreedt. Elk beeld is verstarring en veroudert. In de klank klinkt een dringende roep, de roep van de Naam die louter roep is: weg van hier! Dan nóg ben je aan de dood prijsgegeven, maar niet aan de dood van de verstarring maar die van de prijsgave (vgl. Agambens beroep op 2 Kor. 4:11).

Nu zou je kunnen denken, zoals jij met beroep op een aantal filosofen suggereert, dat de Rede (niet zozeer als Vernunft maar in de zin van Bubers vertaling als het goddelijk spreken) de stem als middel gebruikt. Maar dat lijkt me toch wat ongelukkig uitgedrukt. Liever zeg ik, dat het woord vlees wordt in de klank. Het geeft zich aan deze lichamelijkheid prijs en valt daarbuiten niet te vinden. Voor zover het woord drager van betekenis is, raken we hiermee van de metafysica niet los, dat stel je terecht vast. Maar hoe inhoudelijk is die betekenis hier eigenlijk? De schapen volgen de stem van de goede herder, die ze herkennen, en de stem van een vreemde (een rover, die het slecht met de kudde voorheeft) herkennen ze niet (Johannes 10:4-5). De Naam is dus eerder herkenbaar aan hoe hij spreekt dan aan wat hij spreekt.

Maria Pfirrmann heeft in haar studie over de gedichten en de liederen in het vroege werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft (Uw naam is met wijn geschreven, 1999) gewezen op het centrale motief van de stem bij deze dichter en theoloog. Bijvoorbeeld in het gedicht Mei 3 (uit Woorden van brood, 1956): ‘.. en vrijheid bestaat in woorden / die brood geworden zijn / in stemmen die zijn gebroken / en bloed dat is vergoten / en vrijheid smaakt naar pijn.’ Dit ligt dicht bij de krijs van pijn van een dier waar Agamben over spreekt, en tegelijk gaat het over oorlogsherinneringen. De dichter weet alleen van een stem die breekt. En dat is messiaans gefundeerd (‘Lied van gedachtenis 2’ in dezelfde bundel): ‘wij geloven met hart en ziel / het hart en de ziel van hem / die brak in onze stem / en opstaat uit onze keel’. Daarom sprak ik van de stem als incarnatorisch moment: als onze stemmen breken, breekt daarin ook het woord van eeuwigheid.

Ik weet niet of de christelijke traditie dit altijd zo gewaagd heeft te zeggen. Als Agamben (in excurs 5 van het genoemde geschrift) Augustinus aanhaalt, die in De trinitate van het woord spreekt als een res zonder sonus, lees ik daarin een weerstand tegen het incarnatorische. En ook in zijn roepingsverhaal probeert hij de stem van het spelende kind dat hij hoort toch verre te houden van de goddelijke stem, waarmee het slechts heel indirect in verbinding staat. Niet veel anders is het nog bij Spinoza in zijn theologisch-politiek traktaat, Cap. I: God maakt gebruik van een geschapen stem of de profeet beeldt zich in een stem te horen – geen van deze alternatieven weet van een eeuwig woord dat breekt in een stem.

Nog een alinea van Pfirrmann (p. 182), over de (herziene) bundel Mythologisch (1954), bij de regels: ‘ik buig mijn stem, zal ik breken? / ik zal mij met tong en teken / verzetten…’: ‘De dichter buigt zijn stem, zoals in gebed de knie wordt gebogen; hij dreigt te breken, zoals een stervende stem breekt, of omgekeerd, zoals men zijn ongeoefende tong breekt bij het uitspreken van nieuwe woorden, en zoals een nieuw woord het zwijgen doorbreekt. Elk gesproken woord betekent een grensoverschrijding. Doordrenkt met het doopwater is ieder woord van de dichter in aanraking gekomen met de dood’ – maar die aanraking ligt dus in de verbuiging van de stem.

Zegt dit nu ook iets over de theologie van de (instrumentale) muziek, over muziek als klank? Nikolaus Harnoncourt bundelde een reeks opstellen onder de titel Musik als Klangrede (2001). Dat ligt dicht bij Deuteronomium. Het is ook anti-romantisch bedoeld: muziek is niet zozeer expressie van een innerlijk als wel de specifieke klank die de Rede (als vertelling of aanspraak) aanneemt. Schleiermacher schreef een prachtige novelle: Die Weihnachtsfeier (1805). De mannen houden enorme toespraken over de betekenis van het kerstfeest, maar pas als de dames gaan musiceren komt de betekenis van de incarnatie echt tot uitdrukking. Dat is de romantisch-expressieve opvatting: de diepste waarheid is onzegbaar. Ze klinkt. Maar je kunt eigenlijk niet zeggen dat ze zich verliest aan de klank, dat lees ik er tenminste niet in. De incarnatie wordt zo meer een toestand, een gehoorde gestalte, niet zozeer verlies en breking in een stem.

Kortom: anders dan Agamben zou ik theologisch gesproken Rede en Schall minder uit elkaar houden. Maar dan niet in de (door hem gewraakte) zin dat de klank de drager is van de betekenis van het woord, maar in die zin dat de stem datgene is dat breekt en waarin en waaraan dan ook het woord breekt.

Rinse

Afbeeldingsresultaat voor shofar 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten